OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM O PŘEMĚNĚ AKCIÍ

Obchodní společnosti: Údržba pozemků, a.s., se sídlem Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČ: 286 20 968, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 4295 (dále také jen „Společnost“)

Z LISTINNÉ NA ZAKNIHOVANOU a VÝZVA AKCIONÁŘŮM K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ

Představenstvo Společnosti tímto ve smyslu § 529 odst. 1 Občanského zákoníku oznamuje, že rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 25. 01. 2018 bylo rozhodnuto o přeměně akcií Společnosti z listinných na zaknihované. Přeměna akcií byla zapsána do obchodního rejstříku dne 26. 01. 2018. Současně představenstvo stanoví akcionářům lhůtu dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku, ve které jsou akcionáři povinni své akcie odevzdat Společnosti v jejím sídle na shora označené adrese.

O odevzdání akcie bude na místě podepsán předávací protokol. Vlastník akcie sdělí při jejím odevzdání Společnosti číslo majetkového účtu, vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů („CDCP“), spravovaného prostřednictvím účastníka CDCP, na který má být akcie zaevidována; pokud Společnosti tento údaj nesdělí, určí mu k tomu Společnost při odevzdání akcie dodatečnou lhůtu, a to písemným sdělením, jehož doručení vlastník akcie na místě potvrdí. Statutární orgán akcionáře – právnické osoby předloží platný průkaz totožnosti a výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, popřípadě jeho úředně ověřenou kopii. Pověřený zástupce akcionáře se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře.

Představenstvo společnosti Údržba pozemků, a.s.

Ing. Petr Kallus
Předseda představenstva

Ing. Jaroslav Učeň
Místopředseda představenstva